Pravidlá predajnej akcie Electrolux

Účelom tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel k predajnej akcii spoločnosti Electrolux (ďalej len „predajná akcia“). Tieto pravidlá môžu byť zmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Electrolux s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, Slovensko, IČO: 52542319, IČ DPH: SK2121068213 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 1.11.2021 00:00 hod. do 31.12.2021 (ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

4. Produkty zaradené do predajnej akcie:

Zákazník, ktorý si kúpi u vybraného predajcu elektrospotrebičov niektorý z nižšie uvedených produktov značky Electrolux zaradených do akcie, môže získať darček „Tyčový mixér EHB1-6SS“.

Modely zaradené do akcie:
PA91-604GY
PA91-604DG
PA91-404GY
PA91-404DG

Zákazník, ktorý si kúpi u vybraného predajcu elektrospotrebičov niektorý z nižšie uvedených produktov značky Electrolux zaradených do akcie, môže získať darček „Fitness mixér ESB2500“.

Modely zaradené do akcie:
WA71-305DG
WA71-305GY
WA51-304WT
FA31-201GY

Akcia sa vzťahuje iba na produkty dovezené do SR prostredníctvom spoločnosti Electrolux, s.r.o.. Spoločnosť Electrolux s.r.o. si vyhradzuje právo na posúdenie pôvodu do akcie prihláseného produktu. Distribúciu Darčeka k nákupu vykonáva agentúra ProDiStore s.r.o., IČ: 47383691, po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus nie je možné uplatňovať žiadne pravidlá spotrebiteľa (napr. reklamáciu). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

5. Podmienky účasti v predajnej akcii:

5.1. Nákup jedného z vyššie uvedených produktov, ktoré sú súčasťou tejto akcie, od vybraných predajcov elektrospotrebičov, ktorých zoznam je počas celej doby konania akcie k dispozícii na stránkach https://electrolux.sk/cistydomov pri danej predajnej akcii.

5.2. Nákup sa uskutoční v období od 1.11. do 31.12. 2021 23:59 hod.

5.3. Kompletné a riadne vyplnenie online údajov registračného formulára na webových stránkach https://electrolux.sk/cistydomov a jeho odoslanie. Nákup je nutné zaregistrovať najviac do 14 dní od dátumu nákupu. K registrácii je nutné doložiť digitálnu kópiu dokladu o zaplatení vystaveného predajcom.

5.4. Po overení registračných údajov a schválení registrácie bude účastníkovi súťaže najneskôr do 30 dní od schválenia registrácie odoslaný príslušný darček na adresu uvedenú v registrácii.

5.5. V prípade, že zákazník zakúpený produkt vráti, stráca na príslušný darček nárok.

5.6. V prípade nedostatočných či chybných údajov bude zákazník kontaktovaný emailom a vyzvaný na doplnenie informácií. Ak odosielateľ výzvy neobdrží podklady do 14 dní od vyzvania, bude registrácia zamietnutá. Tým, že účastník odošle registračný formulár, potvrdzuje porozumenie a súhlas s týmito pravidlami.

Odoslaním registračného formulára každý účastník súhlasí so zasielaním obchodných informácií prevádzkovateľa na e-mailovú adresu zadanú súťažiacim v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a ponúk možno kedykoľvek odvolať v sídle prevádzkovateľa. V prípade chybných alebo neúplných registrácií bude účastník vyzvaný na ich doplnenie prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť Electrolux s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev, a ak nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. Zákazník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvádzaných údajov. Do predajnej akcie nebudú zaradené hlavne registrácie vykonané mimo konania predajnej akcie či registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát či inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál účtenky – dokladu o zaplatení akčného výrobku pre účely overenia nákupu (ďalej len „účtenka“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží doklad o zaplatení akčného výrobku splňujúceho podmienky týchto pravidiel, t.j. s totožnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na darček. Zákazník súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom kontaktného formulára na stránkach akcie https://electrolux.sk/cistydomov

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva: Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

7. Záverečné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky v predajnej akcii, alebo ktoré jednajú v rozpore s pravidlami, nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá.

V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto vykonané písomne vo forme dodatku a zverejnené na https://electrolux.sk/cistydomov Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie bonusu v predajnej akcii.

Akcia platí od 1.11.2021 do 31.12.2021.